Top 10 Trang Web Cá Độ Bóng Đá Thể Thao Uy Tín 2023 nền tảngCÔNG KHAI THEO TT36

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục, đại học năm học 2013 - 2014

- Biểu tổng hợp một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục, đại học năm học 2013 - 2014 (Tải tại đây)
- Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013 - 2014 (Tải tại đây)
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2013-2014  (Tải tại đây)
- Quy định chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ cho các ngành đại học, cao đẳng đào tạo theo học chế tín chỉ (Tải tại đây)
- Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014 (Tải tại đây)
- Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014 (Tải tại đây)
- Phân bổ quỹ học bổng khuyến khích học tập năm học 2013 - 2014 (Tải tại đây)
- Hướng dẫn quy trình thu học phí và chế độ miễn, giảm học phí năm học 2013 - 2014 (Tải tại đây)
- Danh sách đề tài được giao thực hiện năm 2014 (Tải tại đây)
- Danh sách hội thảo Top 10 Trang Web Cá Độ Bóng Đá Thể Thao Uy Tín 2023 năm học 2013 - 2014 (Tải tại đây)
- Báo cáo hoạt động Top 10 Trang Web Cá Độ Bóng Đá Thể Thao Uy Tín 2023 công nghệ năm học 2013 - 2014 (Tải tại đây)
- Công khai thông tin vể cơ sở vật chất năm 2013 (Tải tại đây)
- Thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học năm học 2013 - 2014 (Tải tại đây)