Top 10 Trang Web Cá Độ Bóng Đá Thể Thao Uy Tín 2023 nền tảngCÔNG KHAI THEO TT36

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường ĐH Thủ Dầu Một năm học 2019 -2020

A. BẬC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
* Khoa
1. Khoa Top 10 Trang Web Cá Độ Bóng Đá Thể Thao Uy Tín 2023 Quản lý

- Chương trình đào tạo Luật

2. Khoa Sư phạm 
- Chương trình đào tạo Giáo dục học
- Chương trình đào tạo Công tác xã hội
3. Khoa Ngoại ngữ
- Chương trình đào tạo Ngôn ngữ Anh
4. Khoa Kiến trúc
- Chương trình đào tạo Kiến trúc
- Chương trình đào tạo Xây dựng

I. Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường ĐH Thủ Dầu Một năm học 2019 - 2020
1. Tài chính ngân hàng
2. Quản lý công nghiệp
3. Kế toán
4. Thiết kế đồ họa
5. Văn hóa học
6. Kỹ thuật xây dựng
7. Quản trị kinh doanh
8. Chế biến lâm sản
9. Khoa học môi trường
10. Logistic
11. Giáo dục học
12. Địa lý học
13. Luật
14. Lịch sử
15. Tâm lý học
16. Quản lý đất đai
17. Kỹ thuật phần mềm
18. Vật lý
19. Kỹ thuật điện
20. Công tác xã hội
21. Chính trị học
22. Hệ thống thông tin
23. Giáo dục tiểu học
24. Quản lý nhà nước
25. Quản lý tài nguyên và môi trường
26. Ngữ văn
27. Hóa học
28. Ngôn ngữ Anh
29. Giáo dục mầm non
30. Kiến trúc
31. Quốc tế học
32. Kỹ thuật ô tô
33. Cơ điện tử
34. Sinh học ứng dụng
35. Quy hoạch vùng đô thị
36. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
37. Ngôn ngữ Trung Quốc
38. Toán học
II. Biểu mẫu 18:
A. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của trường ĐH Thủ Dầu Một

-. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại
B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm
- Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 6 tháng - Năm 2019
- Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm - Năm 2019
C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành
* ​Bậc đại học
1. Tài chính ngân hàng
2. Quản lý công nghiệp
3. Kế toán
4. Thiết kế đồ họa
5. Văn hóa học
6. Kỹ thuật xây dựng
7. Quản trị kinh doanh
8. Chế biến lâm sản
9. Khoa học môi trường
10. Logistic
11. Giáo dục học
12. Địa lý học
13. Luật
14. Lịch sử
15. Tâm lý học
16. Quản lý đất đai
17. Kỹ thuật phần mềm
18. Vật lý
19. Kỹ thuật điện
20. Công tác xã hội
21. Chính trị học
22. Hệ thống thông tin
23. Giáo dục tiểu học
24. Quản lý nhà nước

26. Ngữ văn
27. Hóa học

29. Giáo dục mầm non
30. Kiến trúc
31. Quốc tế học
32. Kỹ thuật ô tô
33. Cơ điện tử
34. Sinh học ứng dụng
35. Quy hoạch vùng đô thị
36. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
37. Ngôn ngữ Trung Quốc
38. Toán học
D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn
Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn
E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp của từng chuyên ngành
* Bậc đại học

1. Tài chính ngân hàng
2.  Quản lý công nghiệp
3. Kế toán
4. Kỹ thuật xây dựng
5. Quản trị kinh doanh
6. Khoa học môi trường
7. Giáo dục học
8. Luật
9. Lịch sử
10. Kỹ thuật phần mềm
11. Vật lý
12. Công tác xã hội
13. Giáo dục tiểu học
14. Quản lý nhà nước
15. Quản lý tài nguyên và môi trường
16. Ngữ văn
17. Hóa học
18. Ngôn ngữ Anh
19. Giáo dục mầm non
20. Kiến trúc
21. Sinh học ứng dụng
22. Quy hoạch vùng đô thị
23. Ngôn ngữ Trung Quốc
24. Toán học
* Bậc sau đại học
F. Công khai bảng mô tả chương trình đào tạo, chương trình dạy học

1. Chương trình đào tạo
- Giáo dục học
- Luật
- Ngôn ngữ Anh
- Quản lý tài nguyên môi trường
2. Chương trình dạy học
- Giáo dục học
- Luật
- Ngôn ngữ Anh
- Quản lý tài nguyên môi trường
H. Công khai hội nghị, hội thảo Top 10 Trang Web Cá Độ Bóng Đá Thể Thao Uy Tín 2023 do cơ sở giáo dục tổ chức
K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục
Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục
IV. Biểu mẫu 19

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường ĐH Thủ Dầu Một
V. Biểu mẫu 20
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của trường ĐH Thủ Dầu Một
III. Biểu mẫu 21 
- Công khai tài chính của trường ĐH Thủ Dầu Một năm học 2019 - 2020
B. BẬC ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 
* Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường ĐH Thủ Dầu Một năm học 2019 - 2020 (Tải tại đây)
* Biểu mẫu 18 A: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của trường ĐH Thủ Dầu Một năm học 2019 - 2020 (Tải tại đây)
* Biểu mẫu 18 C: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2019 - 2020 (Tải tại đây)
* Biểu mẫu 18 E: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của trường ĐH Thủ Dầu Một năm học 2019 - 2020 (Tải tại đây)
.