Top 10 Trang Web Cá Độ Bóng Đá Thể Thao Uy Tín 2023 nền tảngCÔNG KHAI THEO TT36

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường

Công khai thông tin của cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư 36
* Khoa
1. Khoa Top 10 Trang Web Cá Độ Bóng Đá Thể Thao Uy Tín 2023 Quản lý

- Chương trình đào tạo Luật

2. Khoa Sư phạm 
- Chương trình đào tạo Giáo dục học
- Chương trình đào tạo Công tác xã hội
3. Khoa Ngoại ngữ
- Chương trình đào tạo Ngôn ngữ Anh
4. Khoa Kiến trúc
- Chương trình đào tạo Kiến trúc
- Chương trình đào tạo Xây dựng

* Báo cáo kết quả thực hiện công khai năm học 2017 -2018 (Tải tại đây)
* Công khai cam kết chất lượng đào tạo của TDMU - Biểu mẫu 17
- Các ngành đào tạo bậc đại học (Tải tại đây)
- Các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ (Tải tại đây)
* Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của TDMU - Biểu mẫu 18
- Quy mô đào tạo hiện tại (Tải tại đây)
- Sinh viên tốt nghiệp và có việc làm sau 6 tháng (Tải tại đây)
- Sinh viên tốt nghiệp và có việc làm sau 1 năm (Tải tại đây)
- Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 
+ Các ngành bậc đại học 
+ Các ngành trình độ thạc sĩ (Tải tại đây)
- Thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo (Tải tại đây)
- Thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn tốt nghiệp
+ Các ngành bậc đại học (
+ Các ngành trình độ thạc sĩ (Tải tại đây)
- Hội nghị, hội thảo Top 10 Trang Web Cá Độ Bóng Đá Thể Thao Uy Tín 2023  (Tải tại đây)
- Các hoạt động nghiên cứu Top 10 Trang Web Cá Độ Bóng Đá Thể Thao Uy Tín 2023 , chuyển giao công nghệ (Tải tại đây)
- Thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục (Tải tại đây)
* Công khai thông tin cơ sở vật chất của TDMU - Biểu mẫu 19 (Tải tại đây)
* Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của TDMU - Biểu mẫu 20
- Thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu (Tải tại đây)
- Danh sách chi tiết của đội ngũ giảng viên cơ hữu (Tải tại đây)
- Tỉ lệ sinh viên/ giảng viên quy đổi (Tải tại đây)
* Công khai tài chính TDMU - Biểu mẫu 21 (Tải tại đây)
* Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp sau 06 tháng - Năm 2017 (Tải tại đây)
* Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp sau 01 năm - Năm 2017 (Tải tại đây)