Top 10 Trang Web Cá Độ Bóng Đá Thể Thao Uy Tín 2023 nền tảngCÔNG KHAI THEO TT36

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục, đại học năm học 2016 - 2017

Công khai thông tin của cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư 36
* Khoa

1. Khoa Top 10 Trang Web Cá Độ Bóng Đá Thể Thao Uy Tín 2023 Quản lý
- Chương trình đào tạo Luật

2. Khoa Sư phạm 
- Chương trình đào tạo Giáo dục học
- Chương trình đào tạo Công tác xã hội
3. Khoa Ngoại ngữ
- Chương trình đào tạo Ngôn ngữ Anh
4. Khoa Kiến trúc
- Chương trình đào tạo Kiến trúc
- Chương trình đào tạo Xây dựng

Báo cáo kết quả khảo sát SV tốt nghiệp năm 2016 (Sau 06 tháng tốt nghiệp) (Tải tại đây)
- Báo cáo kết quả khảo sát SV tốt nghiệp năm 2016 (Sau 1 năm tốt nghiệp)  (Tải tại đây)
- Biểu tổng hợp một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, năm học 2016 - 2017 (Tải tại đây)
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, năm học 2016 - 2017  (Tải tại đây)
- Công khai thông tin về chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, năm học 2016 - 2017 (Tải tại đây)
- Công khai cam kết về chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, năm học 2016 - 2017 (Tải tại đây)
- Công khai thông tin về cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, năm học 2016 - 2017 (Tải tại đây)
- Công khai thông tin tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, năm học 2016 - 2017 (Tải tại đây)